Gemeente Winterswijk Boterstraat

IKZIEwinterswijkisdeverzamelnaamvoorvierbijzondere(her)ontwikkelingsprojecteninWinterswijk.Bijdrieprojectenzijn debouwactiviteiteninvollegang.­ ZowordthetvoormaligesportterreinvanWVC(WinterswijkseVoetbalClub)eennieuwewoonwijk(PlanMorgenzon)met­ 78woningen.OpdelocatiePrinsHendrikstraatkrijgtdeoudeambachtsschoolnasplitsingeentweedelevenmetnegen kluswoningeneneenkleinschaligezorgvoorziening.Opdederdelocatie,Zonnebrink,wordtonderdenaamDuurzameIcoon Zonnebrinkeenmonumentaalschoolgebouwgetransformeerdtothoteleneenaantalwoonstudio’svoorjongeren.Opdeze locatiekomenookelfenergieneutralewoningen,eengebouwvoormaatschappelijkedoeleindeneneenparkeerterreinmet 200openbareparkeerplaatsenmetdakenvanzonnepanelen.­ PlanBoterstraatishetvierdeenlaatsteIKZIEwinterswijkproject.Integenstellingtotdeanderedrieisditeenkleinschalig project.Erisruimtevoorzeswoningen,middeninhetcentrumvanWinterswijk.­ Zie jij jouw droomhuis al voor je op een markante plek in Winterswijk? LeesdanverderenmaakkennismetdeBoterstraat.Wieweetwoonjijstraksinditcharmantestraatje. Dit is de Boterstraat Een plek met historie DeBoterstraatdanktzijnnaamaandeboterfabriekdieervan1895tot1949stond.Hetgeluidvanrammelendemelkbussen maakteplaatsvoordatvanspelendekinderenopeenschoolplein.InmiddelsisookdeBeatrixschoolwegenishetvooral rustigindeomgevingvandeBoterstraat.Degebouwenuithetverledenzijnbijnaallemaalgesloopt.Alleendevoormalige woningvandedirecteurvandeboterfabriekstaaternog.DitpandaandeGasthuisstraatwordtnugebruiktdoorhet­ RodeKruis. Een plek nabij cultuur en natuur DeBoterstraatligtopslechts400meterloopafstandvanhetgezelligecentrumvanWinterswijk.Zoekjevertier?Danpak jeeenterrasjebijdeJacobskerkopdeMarkt.Zoekjerust?Danfietsofwandeljebinneneenpaarminuteninhetprachtige buitengebiedvanWinterswijk.HetuitgestrektenatuurgebiedmaaktdeeluitvanhetNationaalLandschapmethaar­ karakteristiekecoulissen,scholtengoederen(boerderijen)enwijngaarden.­ Winterswijkiseendorpmetstadsetrekjes.Hetwinkelaanbodisgroot,hetonderwijsistopenhetstreekziekenhuisbiedt hoogwaardigezorg.Deinwonerszijngastvrijenhebben‘noaberschap’hooginhetvaandelstaan.Winterswijkershouden vansportencultuur.Eriseenbloeiendverenigingslevenenerzijnprachtigesportaccommodatiesgerealiseerd.Inhethart vanWinterswijkvindjebijzonderemuseazoalsVillaMondriaanofhetBelevenismuseum.OoktheaterDeStorm,hetunieke SteengroevetheaterenhetmonumentaleStrandbadzijnhetbezoekenmeerdanwaard.­ ik zie Winterswijk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE2OTgy